About us

                                                    

 

"ผมตั้งใจทำธุรกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาโรคต่างๆ
ด้วยการบริโภคผลิตภัณท์อาหารธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ แทนการกินยา”

 

นี่คือวิสัยทัศน์ของ นายแพทย์ ชวลิต อนวัชการ ประธานกรรมการ
บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก
ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณท์แปรรูป ข้าวกล้อง ธัญพืช รวมทั้งสมุนไพร ด้วยตระหนักในคุณค่า
และประโยชน์มากมายของวัตถุดิบในประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นว่า การกินอาหาร
ธรรมชาติที่มีคุณ ประโยชน์ สามารถทดแทนการกินยาได้ เหมือนในตำราแพทย์และ
ข้อมูลความรู้มากมาย ที่ล้วนยืนยันว่า สุขภาพ โรคเรื้อรัง (Chronic disease) และ
โรคจากความเสื่อม (Degenerative disease) หลายชนิดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับอาหาร และสรรพคุณ ของธัญพืชและสมุนไพรต่างๆสามารถป้องกันและรักษาโรคภัย
ได้จริงหากกินอาหารที่ดี มีคุณค่าตามหลักทางโภชนาการ ดัง Hippocrates
ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี 460-377 ก่อนคริสตกาลว่า “Let food be your medicine”

   


บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 1987 ดำเนินธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออก สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป โดยเฉพาะ ข้าว ต่างๆ จากประเทศไทย โดยสามารถส่งออกสู่ประเทศต่างๆ ได้ครอบคลุม เกินกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
ตั้งแต่ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย ซึ่งมียอดการส่งออกที่ต่อเนื่อง  และมีระบบการจัดการ ทั้งการ
บริการ การตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ซึ่งสามารถยืนยันได้ดัวยเกียรติบัตรรับรองจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ

• International Award for Commercial Prestige ประเทศ สเปน ในปี 1998
• International Award for Food and Beverages ประเทศ ฝรั่งเศส ในปี 1999
• ผู้ส่งออกระดับบัตรทอง อันดับที่ 35 (Gold Card Privileges no.35) จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ประเทศไทย

 

ผลิตภัณท์ของบริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด จะผสมผสานธัญพืชต่างๆ และสมุนไพร เพื่อการป้องกันและรักษาโรคภัยตาม-
หลักการแพทย์แผนจีนที่มีมาหลายพันปี โดยไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสม ทั้งทางอาหารและยา ให้เป็นอาหาร-
สำเร็จรูปพร้อมบริโภคในรูปแบบต่างๆ โดยจัดอยู่ในหีบห่อที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมส่งออกสู่ประเทศต่างๆ โดยหีบห่อที่ตัวสินค้านั้น ได้รับการออกแบบให้สามารนำมาจัดโชว์ในร้านผลิตภัณท์อาหารธรรมชาติ หรือร้านเพื่อสุขภาพทั่วไปได้ทันที

นอกจากกินอาหารดีถูกหลักโภชนาการแล้ว การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น จำเป็นต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วย บริษัท เคล -อินเตอร์เทรด จำกัด จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ อิ๊ก้วนเต้า ประเทศไต้หวัน ก่อตั้ง มูลนิธิ เทียนฝอ ธรรมสถาน (Tian Foor Dharma Satharn Foundation) ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนา ตลอดจนการปฏิบัติสมาธิ ภาวนา และการบริโภคอาหารมังสวิรัต - ิรักษาศีลเพื่อรักษาจิตใจให้ บริสุทธิ์พร้อมกันนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ในสถานการ์ต่างๆ
ทั้งใน และต่างประเทศ อีกด้วย


 

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคม

• ในปี 2550 บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน 3rd Asian Vegetarian Congress เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การบริโภคอาหารมังสวัรัติให้แพร่หลาย โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ แพทย์ นักโภชนาการจากประเทศต่างๆ กว่า 25 ประเทศ

• บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด ได้สนับสนุนผลิตภัณท์ ธัญพืชข้าวกล้อง นิวทริ รสบาร์บีคิว ให้กับ สภากาชาด
ทุกเดือนๆ ละ 60,000 ซอง เพื่อมอบให้กับผู้บริจาคโลหิต เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็น โครงการอาหารเพื่อเสริมสุขภาพ เพื่อผู้เสียสละ